Casa de Habsburgo-Lorena

Fonte: Monarquia Wiki

Casa de Habsburgo-Lorena é uma dinastia.